แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ปรัชญาแผนกวิชา

       "ภูมิคุ้มกันประสานผลสัมฤทธิ์"

วิสัยทัศน์

       แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มุ่งวิจัย ออกแบบ     
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ก้าวทันการพัฒนา ปรับใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

      นำนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติให้เกิดผล พัฒนาหลักสูตรเข้าถึงคน สร้างผลงานด้านคิดค้นวิจัย โดยปรับใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิชาชีพ ประกันแผนกวิชารีบรายงานผล
ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทุกคน คุณธรรมเปี่ยมล้นแกร่งวิชาการ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2011 เวลา 19:20 น.  

พยากรณ์อากาศ