ประกาศผลสอบ v net 2560 ปวช. 3, ปวส. 2

วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 00:00 น. สมพร เทพมา
พิมพ์


ประกาศผลสอบ v net

ponvnet60


            ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้จัดสอบ v-net ประจำปีการศึกษา  2560 เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560  ระดับ ปวช. 3  มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 133,177 คน  ระดับ ปวส. 2 มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น  120,799  คน ในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ระดับ ปวช. 3  ผู้มีสิทธิ์สอบ 78  คน เข้าสอบ  77 คน คิดเป็นร้อยละ  98.72  สอบผ่าน จำนวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.62  ระดับ ปวส. 2  ผู้มีสิทธิ์สอบ 78  คน เข้าสอบ  75 คน คิดเป็นร้อยละ  96.15  สอบผ่าน  43 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.33 ของผู้เข้าสอบ
            โดยรวมมีผู้มีสิทธิ์สอบ  156  คน  เข้าสอบ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 97.44 (ไม่เข้าสอบ 3 คน ออก) สอบผ่านทั้งสิ้น  102 คน คิดเป็นร้อยละ 67.11 ผลสอบปรับปรุง  50 คน คิดเป็นร้อยละ  32.89
            ผลสอบเกินร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มทั้งหมด แยกตามระดับชั้นและสาขาวิชา ดังนี้
            ระดับ ปวช. 3 
            สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  ได้แก่
           1. นางสาวเพ็ญนภา
  ธานะวิโรจน์     61.88%

          2. นายไกรสร  ทองไทย                  55.00%

          3. นายภาคภูมิ  พรมกาญจน์             52.50%

          4. นางสาวจุฬารัตน์  สารบูรณ์           51.25%

          5. นางสาวทิพวรรณ  สารบุรณ์          51.25%

          6. นางสาวประภาพร  อนุเล              50.00%

            สาขาวิชาการบัญชี ได้แก่
           1. นางสาวรจนา  หิรัญบัตร               55.63%
           2. นางสาวปาริชาต ดาวประสงค์         53.75%
           3. นางสาวพิมลพรรณ
  แก้วสว้สดิ์       53.13%
           4. นางสาวรัชฎาภรณ์  แว่นแคว้น        53.13%
           5. นางสาวนัทพร การกล้า                 51.88%
          
6. นางสาวยุภาวรรณ หัดทะมา           50.00%
          
          ระดับ ปวส. 2 ได้แก่
          1.
นายณัฐชนนท์  ปิ่นนิวงศ์                      55.00%  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
         
  2. นางสาวสุภาพร  แก้วชนะ                      51.25%  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
           3. นางสาววรรณวิภา
  ไผ่โสภา                   50.63%  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
           4.
นางสาวน้ำทิพย์  จุนทวี                        50.63%  สาขาวิชาการบัญชี                                     

            ดาวน์โหลดไฟล์ผลการสอบรายบุคคล

            1. ผลสอบรายบุคคล รดับ ปวช. 3  ประเภทวิชาเกษตรกรรมและ พาณิชยกรรม ดังเอกสารที่แนบบมานี้ Pdf
            2. ผลสอบรายบุคคล รดับ ปวส. 2  ประเภทวิชาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ ดังเอกสารที่แนบบมานี้ Pdf


รูปแบบการเรียน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

               การเรียน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สำหรับผู้เข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 ในแผนกิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มีรายละเอียดประกอบการตัดสินใจเรียน พอสังเขปดังนี้

               1.  โครงสร้างหลักสูตร  ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
                  
1.1  สำหรับผู้จบ ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ ทุกสาขางาน  เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4  ภาคเรียน  จำนวน 89
หน่วยกิต
                  
1.2  สำหรับผู้จบ ม.6 หรือเท่า (จบ ปวช. สาขาอื่นที่ไม่ไม่ใช่ สาขาวิชาพณิชยการ) เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4  ภาคเรียน  จำนวน 103 หน่วยกิต (ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่ม 5 วิชา 14 หน่วยกิต)

               2.  รูปแบบการเรียน  ใช้กับผู้เรียนที่เข้าเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556 จบ ปีการศึกษา  2557  รูปแบบการเรียนการสอนมี  3  รูปแบบ คือ

                   2.1  ปวส.การบัญชี (ปกติ)  เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี ในวิทยาลัยฯ  ทุกรายวิชา ยกเว้น วิชาฝึกงาน  ต้องไปผ่านการฝึกงานภายนอกในสถานประกอบการ  340 ชั่วโมง

                    2.2  ปวส. การบัญชี (ทวิ)  เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี เรียนในวิทยาลัยฯ  3 ภาคเรียน

เรียนผ่านระบบออนไลน์  ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และทำงานในสถานประกอบการร้าน 7- Eleven อย่างน้อย 1 ภาคเรียน (5-7 เดือนตามที่ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือก) ระหว่างฝึกงานฯ มีค่าตอบแทน 7,000- 12,000 บาท/ต่อเดือน พร้อมใบรับรองการผ่านงาน รายได้จากการทำงาน พร้อมสลิปกระแสเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สามารถใช้ประกอบโครงการวิชาชีพภายใต้การนิเทศ เลื่อนระดับสมาชิก อกท. ได้ตั้งแต่ระดับหน่วยถึงระดับชาติ

                   2.2  ปวส. การบัญชีออนไลน์ เรียนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4  ภาคเรียน ลงทะเบียนเรียน เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ และพบกลุ่มเสาร์ อาทิตย์ เพื่อส่งงาน ติวเข้ม และสอบ ตามปฏิทินการเรียน ณ ศูนย์การเรียนของแผนกวิชาบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่จบ ปวช. พณิชยการสาขางานบัญชี และทำงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชี  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา สาขาอื่น  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบัญชี มีงานทำแล้ว มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะจบ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี มีความรับผิดชอบ มีความรักที่จะเรียนในศาสตร์บัญชีโดยไม่มีใครบังคับ จะทำให้การทำงานควบคู่ไปกับการเรียนมีความสุข มีความมั่นใจในการทำงานด้านบัญชีได้ถูกต้อง สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร  2  ปี วิชาการฝึกงาน ใช้การสังเคราะห์กิจกรรมงานที่ทำประจำระยะเวลา  340  ชั่วโมง หรือ 2 เดือนครึ่งมานำเสนอตามรูปแบบที่แผนการเรียนกำหนด