แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
PDF

ปรัชญาสถานศึกษา
          
            วิชาการประสานคุณธรรม
 
วิสัยทัศน์ 

            วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จัดการอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการและชุมชนมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและคุณธรรม นำสู่สังคมภูมิภาคอาเซี่ยน


พันธกิจ
 
           1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
           2. จัดการอาชีวศึกษาและบริการวิชาชีพได้มาตรฐาน
           3. ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
           4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

 

พยากรณ์อากาศ