แผนกวิชาบริหารธุรกิจ วษ.ท. อุบลราชธานี

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
>การศึกษาอาชีพด้านการเกษตรและบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม ผู้เรียนจำต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฎีและการวิจัย การมีสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้ศึกษาต่อยอดระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสาขาการเกษตรที่สนใจ จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น พัฒนาคนได้ตรงจุด

งานวิจัยแผนกวิชา 51-53

พิมพ์ PDF

นวัตกรรม/งานวิจัยผู้เรียนปี 51-53
งานวิจัยแผนกวิชา

ชื่อเรื่อง         รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
                   พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                   สาขาวิชาการบัญชีโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Base Learning)

ชื่อผู้วิจัย       1)  นายสมพร  เทพมา   2)  นายเทพลิขิต  ศิริวงศ์  3)  นายวุฒิชัย  คำมีสว่าง 
                   4)  นางสุรีย์  เทพมา     5)  นางสาวนงเยาว์  จันทร์อ่อน     
ที่ปรึกษา       นายพรณรงค์  วรศิลป์  นายประพงษ์  วรกาญจนบุญ  และนายสมมาตร  เอียดฉิม
ปีการศึกษา    2552 
 
                                                                   บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนของผู้เรียน  3)  ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน 4)  ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนา
                   ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2/2552  จำนวน  40  คน เจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน  16  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวมรวมข้อมูล  เป็นแบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.8352  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test                       
                   ผลการศึกษา ปรากฏว่า  1)  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี มีประสิทธิภาพ  91/86 และ 86/84 อยู่ในเกณฑ์  80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามโครงการของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (&<.05)  3)  ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่สำคัญ คือได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีเหตุผล มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ และรับผิดชอบ  4) การเรียนตามโครงการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจผู้เรียน จำขั้นตอนลงโปรแกรมได้ไม่ครบ ควรศึกษาให้ละเอียดก่อนการปฏิบัติ   สาขาวิชาการบัญชีทำงานไม่ทันกำหนด  ควรใส่ใจในวิชาชีพและปฏิบัติงานตามแผน  ข้อดีของโครงการทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเกิดผลงานเป็นชิ้นงานสู่การวัดและประเมินผลได้หลายวิชา

คำสำคัญ:  Project base Learning, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 13:33 น.  

พยากรณ์อากาศ


เข้าสู่ระบบ

เคาน์เตอร์ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้65
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้72
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้235
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1094
mod_vvisit_counterเดือนนี้4119
mod_vvisit_counterเดือนก่อน3491
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน313409

สถิติผู้เข้าชม

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 136532

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โพลล์

ความพึงพอใจต่อการดาวโหลดเอกสารหน้าเว็บ